Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου θα συμμετάσχει στην πιλοτική εραρμογή των Εργαστηριών Δεξιοτήτων.

Τα Εργαστη?ρια Δεξιοτη?των αποτελου?ν καινοτο?μο διδακτικη? και εκπαιδευτικη? δρα?ση, η οποι?α συνι?σταται στην πιλοτικη? προσθη?κη νε?ων θεματικω?ν κυ?κλων στο Νηπιαγωγει?ο και στο υποχρεωτικο? ωρολο?γιο προ?γραμμα του Δημοτικου? και του Γυμνασι?ου, αξιοποιω?ντας μεθο?δους διερευνητικη?ς – ανακαλυπτικη?ς μα?θησης.

Στο?χος ει?ναι η ενι?σχυση της καλλιε?ργειας η?πιων δεξιοτη?των, δεξιοτη?των ζωη?ς και δεξιοτη?των τεχνολογι?ας και επιστη?μης στους μαθητε?ς και στις μαθη?τριες, σε συνδυασμο? με τη διαμο?ρφωση ενο?ς συ?γχρονου πλαισι?ου προγρα?μματος με δομη? Ανοικτω?ν, Ζωντανω?ν Προγραμμα?των Σπουδω?ν και Διαδικασιω?ν.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των εργαστηρίων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ για την υλοποίηση της δράσης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ με τον ορισμό των σχολείων που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση υλοποίησης.

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Άρθρα δημιουργήθηκαν 138

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω