Προκήρυξη θέσης εθελοντή/ντριας Σχολικού/ής Τροχονόμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

        

Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης,  έχοντας υπόψη:

 

1.- Τις παρ.3 και 4 του άρ.45 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.3.1999)

2.- Την παρ. 45 άρ. 14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α/14.3.2000)

3.- Την αρ.πρ. 2515/5/13 στ/15.9.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839 Β/19.9.97) (η παρ.2 αντικαταστάθηκε με την ΑΠ 2515/5/13/16.10.1997 (ΦΕΚ 967 Β/29.10.1997)

4.- Την αρ.32633/29.9.2000/ΥΑ

5.- Την με αρ.πρ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο, 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων

 1. -Την αρ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ

7.- Τον Ν.2094/92 άρθρο 41 Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων

8.- Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄) ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”

9.- Την υπ’ αριθμ. 47455/16-8-2007 (1734Β’) αναφορικά 1-2 την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων

 1. Την 49/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Προκηρύσσει την πλήρωση  δεκατριών (13) εθελοντών Σχολικών τροχονόμων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.- Η ανάθεση του έργου θα γίνει από 13/09/2021 μέχρι  τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 – 2022,

2.- Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3.- Οι ώρες απασχόλησης είναι:

 • για την προσέλευση 7.45 έως 8.30
 • για την αποχώρηση 12:45 έως 13.30

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς το σχολείο, μπορεί να αναπροσαρμοστούν όταν παραστεί ανάγκη, έπειτα από υποδείξεις του Διευθυντή στου Σχολείου.

4.- Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α

5.- Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6.- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα ?STOP? και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη αναγράφεται, με δύο παράλληλες γραμμές με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος, η φράση ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ.

Το γιλέκο και η πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

8.- Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο σχολική μονάδα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους από 1/9/20201 μέχρι  και 8/9/2021 έως  13.00 μ.μ. στη Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας:

Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπο θα χορηγείται από τη Δ/νση του κάθε σχολείου)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον Διευθυντή του Σχολείου
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Εκκαθαριστικό 2019
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με υποψηφίους που διαθέτουν ευδόκιμη προϋπηρεσία, ως επικουρικά κριτήρια επιλογής, ορίζονται η οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου ως εξής:

 • Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 ? μόρια 100,  έως 10.000 ? μόρια 70, έως 15.000 ? μόρια 40.
 • Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα : μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 30 μόρια ανά τέκνο.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες : ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, έως 24 ετών, σε ιδρύματα ανώτατης, τεχνολογικής, ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 50 μόρια ανά τέκνο.
 • Αναπηρία τέκνων μόρια 50.

Η παρούσα προκήρυξη  θα δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στον πίνακα ανακοινώσεων των παραπάνω σχολικών μονάδων και θα κοινοποιηθεί στους Συλλόγους Γονέων των Σχολείων από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων .

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Άρθρα δημιουργήθηκαν 120

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω