Προκήρυξη θέσης εθελοντή/ντριας Σχολικού/ής Τροχονόμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

        

Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης,  έχοντας υπόψη:

 

1.- Τις παρ.3 και 4 του άρ.45 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.3.1999)

2.- Την παρ. 45 άρ. 14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α/14.3.2000)

3.- Την αρ.πρ. 2515/5/13 στ/15.9.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839 Β/19.9.97) (η παρ.2 αντικαταστάθηκε με την ΑΠ 2515/5/13/16.10.1997 (ΦΕΚ 967 Β/29.10.1997)

4.- Την αρ.32633/29.9.2000/ΥΑ

5.- Την με αρ.πρ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο, 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων

  1. -Την αρ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ

7.- Τον Ν.2094/92 άρθρο 41 Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων

8.- Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄) ”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”

9.- Την υπ’ αριθμ. 47455/16-8-2007 (1734Β’) αναφορικά 1-2 την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων

  1. Την 39/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Προκηρύσσει την πλήρωση  δεκατριών (13)  εθελοντών Σχολικών τροχονόμων, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.- Η ανάθεση του έργου θα γίνει  από 12/9/2022 μέχρι  τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023,

2.- Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3.- Οι ώρες απασχόλησης είναι:

  • για την προσέλευση 7.45 έως 8.30
  • για την αποχώρηση 12:45 έως 13.30

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς το σχολείο, μπορεί να αναπροσαρμοστούν όταν παραστεί ανάγκη, έπειτα από υποδείξεις του Διευθυντή στου Σχολείου.

4.- Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α

5.- Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6.- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη αναγράφεται, με δύο παράλληλες γραμμές με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος, η φράση ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ.

Το γιλέκο και η πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7.- Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

8.- Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο σχολική μονάδα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους από 1/9/2022  μέχρι  και  7/9/2022  έως  13.00 μ.μ. στη Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας:

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Άρθρα δημιουργήθηκαν 133

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω